Rozwiązania HR dla organizacji


 

 

 

 



01 Standaryzacja procesu rekrutacji i selekcji w organizacji


Proponujemy opracowanie standardów procesu dla firm lub zespołów, którym zależy, aby z jednej strony rekrutować odpowiednich pracowników, a z drugiej – budować pozytywny employer branding wśród potencjalnych kandydatów.



Przykłady działań w tym zakresie
 • Badanie obecnie funkcjonującego procesu rekrutacji
 • Opracowanie standardu procesu
 • Pilotaż rozwiązania
 • Przygotowanie kadry menedżerskiej oraz osób prowadzących proces rekrutacji i selekcji
 • Przygotowanie narzędzi oraz materiałów pomocnych w całym procesie
 • Badanie efektywności poszczególnych etapów i całego procesu



02 Opracowanie programu adaptacyjnego (onboardingu) dla pracowników / zespołów


Rezultatem działań związanych z wdrożeniem formalnego onboardingu lub zmodyfikowanie już istniejącego powinno być zmniejszenie rotacji w organizacji oraz szybsze osiąganie celów przez nowych pracowników.



Przykłady działań w tym zakresie
 • Badanie funkcjonującego procesu adaptacji polegające na analizie wskaźników rotacji, wyników ankiet, wywiadów prowadzonych z pracownikami odchodzącymi w czasie pierwszego roku oraz z tymi, którzy pozostali w organizacji
 • Opracowanie standardu procesu lub zmodyfikowanie obecnego
 • Przygotowanie formalnych opiekunów nowo zatrudnionych pracowników
 • Zaproponowanie adekwatnych działań w ramach procesu uczenia synchronicznego i asynchronicznego
 • Przygotowanie kadry menedżerskiej do prowadzenia onboardingu
 • Ocena efektywności procesu onboardingu



03 Ocena efektywności procesów i projektów HR


Wspieramy zespoły HR w kompleksowej ocenie efektywności projektów rozwojowych – a co za tym idzie – w budowaniu wizerunku profesjonalnego partnera w oczach Zarządu.



Przykłady działań w tym zakresie
 • Wybór programu do oceny na pięciu poziomach
 • Zaplanowanie procesu oceny efektywności
 • Gromadzenie danych
 • Opracowanie i przedstawienie raportu
 • Przygotowanie pracowników do realizacji podobnych projektów w kolejnych latach



04 Przygotowanie programu dla pracowników z wysokim potencjałem


Wdrożenie programu może mieć wpływ na wzrost zaangażowania pracowników oraz pozytywne postrzeganie firmy jako miejsca realizacji ich ambicji oraz talentów. W budowaniu programów uwzględniamy nie tylko pracowników z potencjałem menedżerskim, lecz także eksperckim.



Przykłady działań w tym zakresie
 • Diagnoza potrzeb organizacji w zakresie planowania sukcesji
 • Opracowanie procesu wraz ze wskaźnikami efektywności
 • Ocena potencjału pracowników
 • Przygotowanie mentorów i mentorowanych
 • Opracowanie szczegółowego programu rozwojowego i wdrożeniowego
 • Ewaluacja efektywności programu i obliczenie ROI zwrotu z inwestycji



05 Opracowanie systemu formalnej oceny pracy


Oceniać czy nie oceniać? – oto jest pytanie. Mimo wielu słów krytycznych pod adresem formalnej oceny pracy, nadal jest to istotne narzędzie wspierające planowanie rozwoju i zarządzanie kapitałem ludzkim.



Przykłady działań w tym zakresie
 • Określenie celów formalnej oceny pracy
 • Opracowanie kryteriów, skali, procedury
 • Przygotowanie kadry menedżerskiej do prowadzenia rozmów oceniających
 • Przygotowanie pracowników do procesu oceny
 • Ocena efektywności wdrożenia procesu oceny
 • Ocena 360 stopni



06 Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji


Wspieramy działy HR lub organizacje, które nie posiadają jeszcze własnych zespołów zajmujących się rozwojem kapitału ludzkiego. Opracowujemy rozwiązania, które ułatwią wdrożenie różnych działań rozwojowych w firmie.



Przykłady działań w tym zakresie
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych pracowników
 • Opracowanie modelu uczenia na stanowisku pracy
 • Zaplanowanie i wdrożenie procesu coachingu oraz mentoringu
 • Zbudowanie programu sukcesji i przygotowanie sukcesorów
 • Ocena efektywności procesów rozwojowych



07 Opieka HR


To propozycja dla organizacji, które nie widzą możliwości albo potrzeby „pełnoetatowego” zespołu HR. Proponujemy zewnętrzny, doświadczony zespół HR, który będzie wspierał organizację w realizacji celów biznesowych.



Przykłady działań w tym zakresie
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji społecznych
 • Adaptacja nowego pracownika
 • Wdrożenie formalnej oceny pracy
 • Prowadzenie exit interview
 • I wiele innych, które nie przyszły nam tutaj do głowy 😊



08 Opracowanie modelu kompetencyjnego


Służymy radą i pomocą w opracowaniu modelu kompetencyjnego dostosowanego do potrzeb organizacji. Model jest podstawą do przygotowania kolejnych działań w procesach rekrutacji i selekcji, rozwoju, planowania ścieżek kariery czy oceny pracy.



Przykłady działań w tym zakresie
 • Poznanie specyfiki firmy i oczekiwań związanych z modelem
 • Opracowanie modelu we współpracy z zespołem powołanym ze strony organizacji
 • Pilotaż modelu
 • Wdrożenie modelu kompetencyjnego