ROI (return on investment) – zwrot z inwestycji


ROI Institute pomaga organizacjom oceniać efektywność różnego rodzaju programów. Metodologia ROI została opracowana przez dr Jacka Phillipsa w latach 70., udoskonalona w latach 80. i realizowana w skali globalnej od lat 90. ROI to kluczowe narzędzie pomiaru wykorzystywane w ponad 40 krajach. Założyciele i równocześnie właściciele dr Jack J. Phillips i dr Patti P. Phillips są wiodącymi ekspertami w dziedzinie zwrotu z inwestycji (ROI).
Metodologia ROI została wdrożona już w ponad 5 000 organizacji na całym świecie. Jest najczęściej wykorzystywaną metodą oceny efektywności. Dzięki kompleksowemu podejściu pozwala nie tylko oceniać różnego rodzaju programy, ale także usprawniać procesy.

Badania ROI były prowadzone w następujących dziedzinach:
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Szkolenia / Uczenie / Rozwój
 • Przywództwo / Coaching / Mentoring
 • Zarządzanie wiedzą / Transfer
 • Wynagradzanie / Zaangażowanie
 • Zarządzanie zmianą / Kultura organizacyjna
 • Zarządzanie talentami / Rotacja
 • Polityka / Procesy / Procedury
 • Technologie / Procedury / Procesy
 • Technologie / Procesy IT
 • Spotkania / Eventy / Konferencje
 • Marketing / Reklama / Promocje
 • Rozwój organizacji / Konsultacje
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie jakością / Jakość / Six Sigma / Lean Manufacturing
 • Komunikacja / Public Relations
 • Kreatywność / Innowacje


Autorzy metodologii


Dr Jack Phillips

Autor metodologii jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie ewaluacji. Świadczy usługi konsultingowe dla największych firm na świecie. Autor i redaktor ponad pięćdziesięciu książek, prowadzi warsztaty, szkolenia oraz prezentacje na konferencjach organizowanych na całym świecie.

 


Dr Patti Phillips

Prezes Zarządu i współzałożycielka ROI Institute Inc. Wspiera organizacje we wdrażaniu metodologii ROl w 35 krajach oraz uczy metodologii ROI poprzez prowadzenie procesu certyfikacyjnego. Pracuje także jako facylitator, prowadzi warsztaty szkoleniowe dotyczące ewaluacji programów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

01 Certyfikacja ROI


Cele procesu certyfikacji opisane na 5 poziomach
poziom 01.
Cele na poziomie reakcji

Po zapoznaniu się z metodologią ROI, uczestnicy będą wysoko oceniać proces na podstawie:

· praktycznego zastosowania metodologii ROI
· znaczenia metodologii ROI w obecnej pracy jako drogi do sukcesu
· ilości nowych informacji
· planów wykorzystania metodologii ROIpoziom 02.
Cele związane z pozykaniem wiedzy i umiejętności

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy będą mogli:

· Wskazać osoby odpowiedzialne za wdrożenie ROI
· Zidentyfikować i opisać główne etapy w metodologii ROI
· Określić i opisać 12 głównych zasad
· Opracować szczegółowy plan oceny
· Opisać co najmniej sześć sposobów na wyizolowanie efektów programu
· Opisać co najmniej osiem sposobów konwertowania danych na wartości finansowe
· Zidentyfikować i zanalizować wartości korzyści niematerialnych
· Obliczyć stosunek kosztów do korzyści i zwrot z inwestycji
· Przekazać dane ROI osobom decyzyjnym
· Wdrożyć metodologię ROI w ramach swojej organizacjipoziom 03.
Cele związane z transferem wiedzy i umiejętności na stanowisko pracy

Po powrocie do środowiska pracy, uczestnicy będą mogli:

· Zbudować wiarygodną analizę biznesową ROI w organizacji
· Opracować szczegółowy plan ewaluacji dla poszczególnych programów
· Zrewidować / aktualizować politykę wewnętrzną w zakresie oceny
· Wybrać odpowiednie metody gromadzenia danych
· Skorzystać z co najmniej trzech sposobów izolowania efektów programów
· Skorzystać z co najmniej pięciu sposobów konwersji danych do wartości finansowych
· Obliczyć zwrot z inwestycji wybranych programów
· Przedstawić dane oceny w sposób atrakcyjny i przekonujący
· Nauczać metodologii ROI w organizacjipoziom 04.
Cele związane z wpływem na rezultaty biznesowe

Po wdrożeniu metodologii ROI nastąpi:

· Poprawa efektywności projektów i programów rozwojowych
· Rozszerzenie wdrożenia skutecznych programów
· Przebudowanie lub zaprzestanie nieefektywnych programów
· Budowanie produktywnych relacji z kadrą kierowniczą
· Poprawa wizerunku HR jako partnera w podejmowaniu strategicznych decyzjipoziom 05.
Cele zwrotu z inwestycji (ROI)

Przy porównywaniu korzyści finansowych do kosztów realizacji ROI uczestnicy uzyskają nie mniej niż 25% zwrotu z inwestycji.
02 Etapy procesu certyfikacji


etap 01.

Przygotowanie uczestników do warsztatów poprzez wykonanie wcześniej przesłanego zadania.
W ramach tego etapu uczestnicy proszeni są o przeczytanie podstawowych informacji dotyczących ROI oraz identyfikację konkretnego projektu, który zamierzają badać.

etap 02.

Pięciodniowy warsztat ROI.
Szkolenie ma wymiar praktyczny, jest oparte na studium przypadku oraz skoncentrowane na konkretnych projektach. Podczas warsztatów uczestnicy angażują się m.in. w:
· Prezentację i analizę studium przypadku zrealizowanego przez ROI Institute
· Planowanie własnych projektów ROI
· Planowane działań związanych z wdrożeniem ROI w organizacji

etap 03.

Realizacja projektu ROI w ciągu 3-6 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia.

etap 04.

Raport podsumowujący projekt wysłany do ROI Institute.

etap 05.

Uzyskanie tytułu Certified ROI Professional.
Uczestnicy otrzymują obszerne materiały szkoleniowe w języku angielskim i polskim oraz książki dotyczące metodologii ROI.


03 Warsztaty - ROI


Program szkolenia – ROI (return on investment) szkolenie na licencji ROI institute
Rezultaty szkolenia

Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy powinni umieć:

 • Przygotować analizę biznesową dla ROI
 • Opracować cele programu na wszystkich poziomach
 • Wyjaśnić jak działa ROI
 • Identyfikować 12 zasad prowadzenia projektu ROI
 • Opisać 10 kroków w metodologii ROI
 • Zaplanować kroki wdrożenia ROI

W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu warsztatów, uczestnicy powinni umieć:

 • Poprowadzić spotkanie dotyczące ROI dla decydentów
 • Opracować cele na poziomie 3 i 4 konkretnych programów szkoleniowych


Zagadnienia

1. Czym jest ROI

 • Co oznacza wartość inwestycji szkoleniowej?
 • Nowa” definicja wartości
 • Metodologia ROI
 • Kalkulacja ROI
 • 5 elementów, które składają się na system oceny
 • 12 kluczowych zasad ROI

 

2. Planowanie ROI

 • Kryteria wyboru programów szkoleniowych do oceny na 4 lub 5 poziomie
 • Precyzowanie celów szkoleniowych na poszczególnych etapach oceny
 • Łańcuch wpływu
 • Model V-powiązanie analizy potrzeb biznesowych z oceną efektywności
 • Gromadzenie danych w trakcie i po zakończeniu programu
 • Wybór odpowiednich metod gromadzenia danych
 • Czynniki wpływające na gromadzenie danych
 • Analiza planu ROI

 

3. Izolowanie efektów szkolenia

 • Metody izolowania efektów szkolenia
 • Wykorzystanie metody grup kontrolnych
 • Analiza trendu
 • Szacowanie
 • Wiarygodność wskaźników

4. Przekształcanie wfwktów programu w wartości pieniężne

 • Metody konwersji danych
 • Ocena wiarygodności metod konwersji

 

5. Klasyfikacja i kalkulacja kosztów programu

 • Znaczenie kosztów całkowitych
 • Kategorie kosztów
 • Identyfikacja i monitorowanie kosztów odpowiedniego programu

 

6. Implementaja ROI

 • Interpretacja wskaźnika ROI
 • Informowanie o wynikach
 • Identyfikacja i usuwanie barier dla realizacji procesu ROI
 • Prognozowanie ROI

 


Formy szkolenia:
Forma stacjonarna
Forma online


04 Konsultacje


Zapraszamy do współpracy w zakresie oceny efektywności projektów i procesów prowadzonych w organizacji.

Na czym polegają konsultacje?
Badanie rozpoczyna się od zaplanowania, w jaki sposób informacje będą gromadzone, analizowane i raportowane. Kolejny etap to wybór i opracowanie narzędzi oraz analiza danych, wyodrębnienie wpływu programu na wyniki, konwersję danych na finanse oraz obliczenie zwrotu z inwestycji. Obliczenie zwrotu z inwestycji porównuje korzyści programu netto z kosztami programu. Badanie kończy się sporządzeniem kompleksowego raportu, który zawiera następujące kategorie danych:
Reakcja uczestników na projekt
Proces uczenia, który był konieczny, aby z sukcesem zakończyć projekt
Działania uczestników wpływające na efekty projektu
Wpływ projektu na wskaźniki biznesowe
Finansowy zwrot z inwestycji oraz wartości niematerialne związane z projektem

Opracowanie zawiera również wnioski, rekomendacje oraz bariery i czynniki utrudniające wdrożenie projektu.
Niezależne badanie może być ważnym narzędziem w organizacji, uświadamiającym korzyści wynikające z procesu. Jest to idealny sposób na potwierdzenie sukcesu programu, zdobycie wiedzy o programie oraz o tym, co należy poprawić, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.

Zapraszamy do kontaktu.