Polityka prywatności


I. Zakres zastosowania Polityki prywatności
Polityka prywatności dotyczy serwisu www.t4d.com.pl. oraz przetwarzania danych osobowych przez TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA poza serwisami internetowymi, w szczególności do działalności TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA związanej z przeprowadzaniem szkoleń.

II. Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?
bezpośrednio od Państwa; pozyskaliśmy je np. przez: stronę internetową TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA, formularze papierowe bądź elekroniczne, a także w przypadku, w którym zawarliśmy z Państwem umowę lub podejmowaliśmy czynności celem jej zawarcia;
od podmiotu, który zawarł z TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;
od podmiotu trzeciego współpracującego z TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy innych podobnych źródeł.

III. Dane, które przetwarzamy
TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA przetwarza następujące kategorie danych w zależności od celów przetwarzania:
W celu korzystania ze strony internetowej TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA – są to dane zawarte w plikach cookies oraz dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).
W celu zawarcia i wykonania umowy – dane wymagane do identyfikacji na potrzeby jej zawarcia, wykonania usługi i wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer NIP, stanowisko zajmowane w przedsiębiorstwie, adres firmowy e-mail osoby kontaktowej, nr telefonu, informacje zdrowotne dotyczące możliwości spożywania poszczególnych produktów w przypadku uczestnictwa w szkoleniu lub konferencjach).
Dane identyfikacyjne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub w celu przesyłania ofert marketingowych (dane zawarte w plikach cookies, e-mail, imię, nazwisko),

IV. Do czego oraz na jakich podstawach będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
Realizacja działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zawarcie i wykonanie umowy, którą zawarli Państwo z TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Wykonanie umowy zawartej z TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na wykonywaniu umowy zawartej z kontrahentem).
Przeprowadzenie konkursów organizowanych przez TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA, w których biorą Państwo udział (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA, np. wystawienia faktury lub rachunku, lub spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodę będziemy przetwarzać Państwa dane:
w celu marketingu produktów i usług TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
w celu marketingu podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
w celu prowadzenia badań rynku i opinii, tj. ankiety i testy lub wywiady osobiste – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

V. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług (art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, może jednak zapewniać Państwu dodatkowe korzyści.

VI. Jak cofnąć zgodę?
Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA jest legalne. Zgodę na przetwarzanie danych mogą Państwo wycofać także za pomocą formularza umieszczonego na naszej stronie internetowej, bez względu na sposób wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Jak skontaktować się z TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu tel:607988086 lub e-mailowo pod adresem biuro@t4d.com.pl

VIII. Kiedy i komu możemy przekazać dane?
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA współpracuje. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz.

Mają Państwo prawo do żądania od TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA:
dostępu do swoich danych osobowych, w każdym przypadku przetwarzania danych przez TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA;
sprostowania Państwa danych osobowych w każdym przypadku przetwarzania danych przez TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA;
usunięcia danych w każdym przypadku przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do przetwarzania w celach, w których zostały zebrane, lub cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie, a nie ma innych podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, lub wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania, lub Państwa dane osobowe były przetwarzane przez TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA w sposób niezgodny z prawem, lub Państwa dane muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek prawny ciążący na TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA;
ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, do czasu sprawdzenia tej prawidłowości przez TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA, lub przetwarzanie przez TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA dokonywane jest niezgodnie z prawem, ale nie żądają Państwo usunięcia danych, lub jako TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA nie potrzebujemy już Państwa danych do przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a my przez czas jego badania jako TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA będziemy przetwarzali Państwa dane wyłącznie poprzez ich przechowywanie;
przeniesienia danych do innego administratora danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy;
odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, które jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA;
odnośnie do pozostałych celów przetwarzania, gdzie jego przesłanką jest prawnie uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

IX. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA i jakie mogą być podnoszone wobec TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA. Okres ten ulega przedłużeniu, jeśli wystąpiły okoliczności pozwalające na to przez prawo.
  2. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
  3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
  4. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA prawnie uzasadnionego interesu.
  5. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
  6. Państwa dane będą usuwane, kiedy już nie będziemy mogli ich przetwarzać zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, czyli wtedy, kiedy stracimy uzasadnioną podstawę do przetwarzania tych danych.

 

X. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych:
Skargi można kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

XI. Pliki Cookies
Na stronach internetowych TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA używamy technologii cookies. Cookies to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
Ponieważ reklamy muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookies tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

 

TRAINING FOR DEVELOPMENT – ROI INSTYTUT POLSKA korzysta z następujących rodzajów cookies:

  1. Neutralne – niezbędne do poprawnego działania witryny / potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny.
  2. Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nie obejmujące informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.
  3. Śledzące – wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczające informacji identyfikujących konkretnego użytkownika.